Lọc Theo

Điốt

 • Điốt, chỉnh lưu, cầu chỉnh lưu
 • Điốt Schottky: Điốt có tiếp giáp kim loại-bán dẫn và cho ra điện áp rơi phân cực thuận thấp
 • Điốt Zener: Điốt ổn áp.
 • Điốt TVS (Transient voltage suppression diode): Điốt dùng cho mạch hạn chế điện áp.
 • Varicap hay Varactor: Điốt biến dung dùng làm tụ điện.
 • LED (Light-emitting diode): Điốt phát sáng.
 • laser: (LD)-laser diode- Điốt phát quang nhờ bức xạ cưỡng bức.
 • Photodiode: Điốt quang (cảm quang).
  • Avalanche photodiode: Điốt cảm quang làm việc ở miền gần đánh thủng.
  • Pin mặt trời, photovoltaic cell, PV array hoặc panel: biến ánh sáng thành điện tích.
 • DIAC, Điốt Trigger (SIDAC) – thường dùng cho khởi SCR
 • Điốt ổn dòng (Constant-current): ít dùng.
 • Bơm nhiệt điện (Peltier cooler) – một loại bơm nhiệt bán dẫn (semiconductor heat pump)

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm