Lọc Theo

Tụ điện

  • Tụ điện : nạp/phóng điện tích, ký hiệu C, đơn vị tính Fara, thường dùng µF, nF, pF.

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm