quyền sở hữu trang và các dữ liệu trang nghiêm cấm mọi hành vi sao chép nội dung và hình thức